Algemene verkoopvoorwaarden

1 – Algemene verkoopvoorwaarden

1-1 Toepassing

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle transacties gesloten door hôtel VAL-VIGNES (vennootschap VAL-VIGNES SAS), hierna genoemd “het hotel” en zijn klanten.

VAL VIGNES SAS, handelsnaam “Hôtel Val-Vignes”: 23 Chemin du Wall, 68590 Saint-Hippolyte Frankrijk, +33 3 89 22 34 00, contact@valvignes.com Vennootschap (SAS) met een kapitaal van 4.180.000 EUR, Bedrijfsregistratienummer (Siret) 5018 1901 5000 48, Handelsregister Colmar TI 501 819 015, BTW-nr. FR82501819015.

1-2 Capaciteit

Elke klant van het hotel erkent zijn capaciteit contracten te sluiten, dat wil zeggen dat hij meerderjarig is en niet onder curatele of voogdijschap staat en de door hem vertegenwoordigde entiteit kan binden in voorkomende gevallen.

1-3 Geen herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel L.121-20-4 van de Consumentenwet is het herroepingsrecht voor hotelreserveringen niet van toepassing.

1-4 Prijs

De prijzen worden opgegeven in euro. BTW is altijd inbegrepen, tenzij anders vermeld. De opgegeven prijzen betreffen uitsluitend de dienstverleningen vermeld in de reservering. Bij de prijs die wordt vermeld in de reservering zullen bij het opmaken van de factuur de aanvullende door het hotel tijdens het verblijf verleende dienstenen en de verblijfsbelasting worden opgeteld. De prijzen die worden vermeld op de website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en alleen de prijs die wordt opgegeven en de bevestiging van de reservering is bindend.

1-5 Een reservering wijzigen

Voor elke gehele of gedeeltelijke wijziging of annulering moet de klant het hotel schriftelijk informeren. De aanvaarding door het hotel moet schriftelijk worden bevestigd. In geval van onenigheid behoudt het hotel zich het recht voor de aanvraag te annuleren en specifieke sancties toe te passen.

1-6 Betalingsvoorwaarden

Alle dienstverleningen worden tijdens het verblijf rechtstreeks betaald aan het hotel. Er zijn drie methoden van betaling mogelijk:

 • per cheque op naam van VAL VIGNES rechtstreeks geadresseerd aan het hotel,
 • per creditcard,
 • per giro.

1-7 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke externe gebeurtenis buiten de wil van de partijen, die van onvoorspelbare en onoverkomelijke aard zijn en de klant of het hotel verhindert alle of een deel van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen. Dit geldt met name in geval van stakingen, oproer, rellen, en verboden uitgevaardigd door de regering of de plaatselijke overheid.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht, voor alle partijen, de uitvoering opschort van hun wederzijdse verplichtingen en dat elke partij de kosten draagt die hieruit voortkomen. De klanten zijn met name verplicht de extra kosten te dragen die zouden zijn gemaakt om het voortzetten van de reis mogelijk te maken in geval van overmacht.

1-8 Ontzegging van accommodatie

In geval van gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van accommodatie buiten de controle van het hotel, met uitzondering van gevallen van overmacht, behoudt het hotel zich het recht voor het aantal deelnemende gasten geheel of gedeeltelijk op te vangen in een nabijgelegen hotel van gelijke of hogere categorie. De overdragingskosten zijn voor rekening van het hotel.

1-9 IT-technologie en Vrijheid (privacywet)

In toepassing van de Wet L.78-17 van 6 januari 1978 wordt de klant meegedeeld dat de persoonsgegevens die worden doorgegeven aan het hotel (identiteit, adres) digitaal worden verwerkt en gemeld bij de CADA, tenzij hiertegen uitdrukkelijk bezwaar wordt aangetekend.

1-10 Het toepasselijk recht

Alle klachten moeten, om eraan gevolg te kunnen geven, binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum van verblijf bij het hotel worden ingediend. Na het hotel te hebben aangesproken en indien er geen bevredigende oplossing werd gevonden binnen een termijn van 30 dagen, kan de klant de zaak aanhangig maken bij de Ombudsman voor Toerisme en Reizen, waarvan de contactgegevens en de voorwaarden kunnen worden gevonden op zijn website www.mtv.travel.

Alle geschillen, claims of een geschillen over de voorwaarden van het reserveren van ene verblijf, een hotelkamer, een maaltijd of de huur van en zaal zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en aan de bevoegde rechtbanken van Colmar.

2 – Bijzondere verkoopvoorwaarden

2-1 – Reservering door particulieren

2-1-1 Toepassing

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op particuliere niet-professionele gasten en het hotel.

Door zijn reservering te bevestigen verklaart de klant alle bijzondere verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de door de klant getekende offerte en die van de bijzondere verkoopvoorwaarden, zullen de bepalingen van de offerte van toepassing zijn.

2-1-2 Reserveringsvoorwaarden

Om de reservering te kunnen garanderen wordt de klant verzocht zijn creditcardnummer op te geven, waarvan de transactie beveiligd zal worden uitgevoerd. De reservering is pas vast en definitief na ontvangst van de aan de klant toegezonden bevestiging. Er kan een aanbetaling worden gevraagd om de reservering te garanderen in bepaalde seizoenen (kerstmarkten enz.), in geval van een verblijf van meerdere nachten en voor arrangementen.

Deze aanbetaling dient te gebeuren binnen een termijn opgegeven tijdens de reservering. In dat geval wordt de reservering pas vast en definitief na ontvangst van de aanbetaling door het hotel binnen de gestelde termijnen. De betaling van het saldo van het verblijf zal plaatsvinden in het hotel op het moment van vertrek of per periode van 8 dagen in geval van een langer verblijf.

De klant wordt verzocht in het hotel aan te komen voor 20:00 uur en het hotel te informeren ingeval van vertraging.

2-1-3 Annuleringsvoorwaarden van de reserveringen buiten die welke als niet annuleerbaar en niet-vergoedbaar worden aangemerkt

In geval van garantie in het kader van de creditkaart, is de termijn voor het kosteloos annuleren 2 dagen voor de datum van aankomst (48 uur). In geval van annulering minder dan 2 dagen van tevoren, zal er 1 nacht worden gedebiteerd.

In het kader van de aanbetaling, zal deze, ongeacht de annuleringstermijn, niet worden vergoed.

De datum van ontvangst van de annuleringsaanvraag (per e-mail, post, telefoon, fax) zal worden beschouwd als de datum van annulering.

In geval de klant zich niet meldt bij het hotel en niet heeft geannuleerd, zal het volledige bedrag van de reservering worden gedebiteerd.

2-2 – Bedrijven (seminars, professionelen van de toerismesector, bruiloften)

2-2-1 Toepassing

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op organisatoren van evenementen en het hotel. Zij zijn van toepassing voor reserveringen vanaf 10 kamers en/of 10 maaltijden voor een verblijf van dezelfde duur, met dezelfde dienstverleningen en die het voorwerp zijn van dezelfde factuur. Door zijn reservering te bevestigen verklaart de klant alle bijzondere verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de door de klant getekende offerte en die van de bijzondere verkoopvoorwaarden, zullen de bepalingen van de offerte of de getekende overeenkomst van toepassing zijn.

2-2-2 Reservering

De overeenkomst wordt pas definitief na:

 • ontvangst door het hotel van een exemplaar van het serviceaanbod en de algemene verkoopvoorwaarden voorzien van een bedrijfstempel en de handtekening van de klant met de vermelding “Goed voor akkoord” uiterlijk voor de datum van geldigheid van de optie,
 • het volledig incasseren van de aanbetaling overeenkomstig de opgegeven termijnplanning.
2-2-3 Organisatie van de reservering

De hotelkamers
De klant stemt in met het toezenden van de lijst van deelnemers aan het hotel uiterlijk 8 dagen voor de dag van aankomst. Zonder ontvangst van deze documenten houdt het hotel zich het recht voor een deel van de aanvankelijk gereserveerde maar niet bevestigde kamers te gebruiken. Het hotel verplicht zich de kamers om 15:00 uur beschikbaar te stellen op de dag van aankomst en de kamers moeten worden verlaten uiterlijk om 11:00 uur op de dag van vertrek. In geval de kamers niet beschikbaar zijn of in gevallen van overmacht, behoudt het hotel zich het recht voor het soort accommodatie te wijzigen en het aantal deelnemende gasten geheel of gedeeltelijk op te vangen in een nabijgelegen hotel van gelijke of hogere categorie, waarbij de kosten verbonden aan het overplaatsen voor rekening zijn van het hotel.

De maaltijden

De klant zal het hotel schriftelijk het precieze aantal maaltijden opgeven voor elke maaltijd, drie werkdagen voor het begin van het evenement. Na deze termijn zal het verminderen van het aantal maaltijden worden beschouwd als een gedeeltelijke annulering. Elke maaltijd die wordt geannuleerd tussen 3 werkdagen en de datum van aankomst zal worden gefactureerd. De klant zal zijn menukeuze bevestigen minstens acht werkdagen voor het begin van het evenement. Na deze periode heeft het hotel recht om zelf deze keuze te maken.

2-2-4 Annuleren

Annuleringen van de hele oorspronkelijke reservering of een deel daarvan moeten schriftelijk worden ingediend bij het hotel. Het veranderen van de datums van het evenement wordt beschouwd als een totale annulering. Deze annulering geeft recht op het factureren van de volgende vergoedingen:

Voor de seminars:

 • meer dan 60 dagen voor het begin van het evenement, 40% van de offerte,
 • van 31-60 dagen voor het begin van het evenement, 80% van de offerte,
 • minder dan 30 dagen of in geval van niet opkomen (no-show) zal de volledige dienstverlening worden gefactureerd.

Voor bruiloften:

 • meer dan 6 maanden voor het begin van het evenement, 40% van de offerte,
 • meer dan 60 dagen voor het begin van het evenement, 80% van de offerte,
 • minder dan 30 dagen of in geval van niet opkomen (no-show) zal de volledige dienstverlening worden gefactureerd.
2-2-5 Tarieven – Betaling vooraf – Betaling

De aanbetaling zal worden afgetrokken van de eindfactuur onder voorbehoud van toepassing van annuleringskosten. De betaling van het saldo gebeurt bij ontvangst van de factuur. Elke vertraging van betaling zal leiden tot sancties op basis van 1,5 keer de wettelijke rente met een minimum bedrag van 40 € excl. BTW (veertig euro exclusief belastingen). De door het hotel gemaakte proceskosten voor het incasseren van de schuld zijn voor rekening van de klant. Extra bedragen moeten worden betaald aan het hotel door de deelnemers voor hun vertrek van het seminar. Indien een of meerdere deelnemers niet betalen, zal de factuur worden gepresenteerd aan de klant die zich verplicht deze bij ontvangst te betalen. Het hotel behoudt het recht voor om zijn tarieven zonder voorafgaande kennisgeving de veranderen.

2-2-6 Wettelijke aansprakelijkheid

De klant stemt in om 8 dagen voor het evenement een bewijs van de aansprakelijkheidsverzekering met vermelding van het bedrag van dekking voor brand- en waterschade aan het hotel te doen toekomen. Het niet-indienen van dit bewijs leidt tot de facto annulering van het evenement.